Võlanõustamisteenus

27.11.16

Teenuse eesmärk

Teenuse üldine eemärk on see, et võlaprobleemiga isik, kes on teenust saanud, tuleb oma eluga paremini toime ja tal ei teki uusi üle jõu käivaid rahalisi kohustusi.

Võlanõustamise eesmärk on ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle  likvideerimine, toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine ning võlaprobleemidega seonduvate muude probleemide lahendamine koostöös teiste organisatsioonidega. Ühtlasi on eesmärk teadvustada võlgnikule ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi, õpetada võlgnikku tulevikus uut võlgnevust vältima ning säilitama tasakaalu tulude ja kulude vahel.

Teenuse sihtgrupp

Teenuse sihtgrupiks on võlaprobleemidega isikud, samuti need, kellel on võlgnevuse tekkimise oht ning kes pole võimelised iseseisvalt tekkinud (tekkivaid) rahalisi kohustusi täitma. Võlgnevuse tekkimise ohtu isikule hinnatakse, lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik või perekond on sattunud.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Võlanõustamisteenust ei ole õigusaktidega reguleeritud.

Seotud teenused

Isikule võib samaaegselt osutada ka muid tema toimetulekut arendavaid, säilitavaid, toetavaid ja parandavaid teenuseid.

Teenuse kirjeldus

Võlanõustamise peamine ülesanne on nõustada ja aidata finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ning peresid, kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid.

Võlanõustamisteenus hõlmab erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral, sh isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid.

Teenuse käigus abistatakse/nõustatakse isikut:

  • võlakohustuste kaardistamisel;
  • võlanõuete õiguspärasuse hindamisel;
  • majapidamiseelarvete koostamisel ja järgimisel (nt majapidamisraamatu kasutusele võtmine);
  • säästliku majapidamise korraldamisel (nt soovitused elektrienergia säästlikuks kasutamiseks);
  • täiendavate ressursside otsimisel;
  • läbirääkimistel võlausaldajatega.

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda vallavalitsuse sotsiaalametnike poole, kes suunavad vajadusel edasi võlanõustamisteenusele.

Toimetaja: RIINI ÕIGE