Valitsuse eeskirjad ja korrad

21.03.17

Oma pädevuse alusel ja volituste piires
 1) annab vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
 2) annab vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi. Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

Üksikaktid

Vallavolikogu ja vallavalitsuse üksikaktid (otsused ja korraldused) on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

Üldaktid

Üldakt Riigi Teatajas: valige menüüst Täpne otsing - KOV terviktekstid - rippmenüüst Halinga Vallavalitsus või Halinga Vallavolikogu. Sisene Riigi Teatajasse.

 

Koduteenuste loetelu, mahud ja maksumus

Halinga Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Valimisjaoskondade moodustamine

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Halinga Vallavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord

Halinga Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Huvikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord

Halinga valla lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Halinga valla kriisikomisjoni põhimäärus

Ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks

Halinga valla raamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine

Halinga valla hankekord

Raamatukogudes osutatavate eriteenuste hindade kehtestamine

Kohalikel liinidel sõidupiletihinna kehtestamine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine

Raamatukogu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord

 

Автор: RIINI ÕIGE