Matusetoetus

30.11.16
Matusetoetus määratakse ja makstakse matuse korraldajale isiku surmatunnistuse alusel, kelle elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Halinga vallas.
 
Matusetoetuseks määratakse 100 eurot.
 
Seadusjärgsete ülalpidajate puudumisel katab matuse korraldamisega seotud kulud vallavalitsus.
 
Riiklik matusetoetus
 
Riiklik matusetoetus (Riiklik matusetoetuse seadus) on Eesti territooriumil matuse korraldamiseks ettenähtud ühekordne toetus, mida makstakse Eesti alalise elaniku, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elava välismaalase, välismaalaste seaduse §-s 130 nimetatud isiku või Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 30 lõikes 3 nimetatud isiku Eestis või väljaspool Eestit registreeritud surma korral.
 
Matusetoetuse suurus on 250 eurot.
 
Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud. Riikliku matusetoetuse seaduse muudatuse kohaselt on õigus matusetoetusele matusekorraldajal, kes kannab matuse korraldamise kulud.
 
Matusekorraldajaks võib olla:
1) Eesti alaline elanik;
2) tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav isik;
3) välismaalaste seaduse §-s 130 nimetatud isik;
4) Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 30 lõikes 3 nimetatud isik;
5) valla- või linnavalitsus.
 
Matusekorraldaja saab olla füüsiline isik, kui tema perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetust ja valla- või linnavalitsus, kui surnud isik on tundmatu või omasteta. Füüsilisest isikust matusekorraldajal ei ole õigust taotleda matusetoetust selle isiku surma korral, kes on surnud enne 2015. aasta 1. jaanuari.
 
Matusetoetus määratakse, kui toetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul isiku surmapäevast või surmast teadasaamise päevast arvates. Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja Sotsiaalkindlustusametile avalduse, millele lisab:
• isikut tõendava dokumendi;
• Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit;
• politseiasutuse või muu pädeva asutuse dokumendi, mis tõestab isiku surmast teadasaamise aega, kui matusekorraldaja saab matmata või tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast surma.
 
Kui matusekorraldajaks on valla- või linnavalitsus, esitab ta lisaks eeltoodule valla- või linnavalitsuse esindaja volikirja ja matuse korraldamise kulusid tõendavad dokumendid.
 
Matusetoetuse taotlemise avalduse vorm on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid/
 
Автор: RIINI ÕIGE