Toimetulekutoetus

27.11.16

Toimetulekutoetuse eesmärk on inimeste iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abi andmine, mis tagab minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus.
Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks, samuti toimetulekupiiri kehtestamiseks sätestab Sotsiaalhoolekande seadus. Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse Riigieelarve seadusega.

2016. a. on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või pere esimesele liikmele 130 eurot ning pere iga järgneva liikme kohta 104 eurot kuus. Perekonna alaealise isiku toimetulekupiir on samuti 130 eurot kuus.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle eelmise kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toetuse arvestamisel võetakse aluseks kõik järgnevad sissetulekud:

 • töötasu, vanemahüvitis, elatisraha, töövõimetuslehe alusel makstav hüvitiv, pension (kõik pensioni liigid), puudega vanema toetus, hooldajatoetus, riiklikud peretoetused, töötutoetus, tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest, tulu kinnis- ja vallasvara müügist ning rentimisest, tulu väärtpaberite ja erastamisväärtapaberite müügist, honorarid, muud sissetulekud.

Seejuures ei arvestata järgmisi sissetulekuid:

 • ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidutoetust;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
 • vajaduspõhist peretoetust;
 • kohaliku omavalitsuse poolt makstud perioodilisi toetusi.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:

 • korteriüür;
 • korterelamu haldamise tasu, sh remondiga seotud kulu;
 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
 • majapidamisgaasi maksumus;
 • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulu;
 • olmejäätmete veotasu.

Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevusi ei arvata eelnimetatud kulude hulka ja se ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Toimetulekutoetuse maksmist reguleerivad õigusaktid on:

Автор: RIINI ÕIGE