Hooldusteenus

27.11.16

Hooldusteenus on teenus, mille käigus osutatakse isikule päevast või ööpäevast hooldust.
Ööpäevane hooldusteenus on isikule, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama ning kui tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Kui teenuse eest tasumiseks puuduvad eakal endal  või perekonnal rahalised võimalused,  tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaalametnike poole.

Vallavalitsus hindab teenust vajava inimese abivajadust põhjalikult ning võimekust teenuse eest  tasuda.  

Arvestatakse järgmisi asjaolusid:

  • hoolekandeteenuse rahastamise kohustus on teenuse tarbijal, ehk inimesel endal;
  • kui teenuse kasutaja ise teenuse eest maksta ei suuda, tuleb seda teha perekonnal;
  • kui pere ei suuda täielikult või osaliselt teenuse eest tasuda, tuleb tasumisel appi kohalik omavalitsus. Selleks, et kohalik omavalitsus saab vastava otsuse teha, peab ta kindlaks tegema, millised on eaka enda ja tema perekonna ülalpidamise võimalused ehk varaline seisund (sissetulekud, kinnisvara jms).

Avalduse hoolekandeteenuse kulude tasumiseks saavad esitada Eesti rahvastikuregistri andmetel Halinga vallas elavad eakad ja puudega isikud, kes vastavad järgmistele tingimustele:

1) isikud, kes ei vaja haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, sealhulgas ravimist, põetamist, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
2)  isikud, kellel puuduvad ülalpidamiskohustuslased või kelle ülalpidamiskohustuslased ei ole võimelised enda vähekindlustatuse tõttu hooldusteenuse eest tasuma.

Avaldusele lisatakse isikut tõendava dokumendi koopia, tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid, puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, perearsti tõend jms, taotleja sissetulekut ja varalist seisundit kirjeldavad dokumendid, sh viimase kolme kuu pangakontode väljavõtted, ülalpidamiskohustuslaste olemasolu korral, nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid sissetulekute ja varalise seisundi kohta.

Teenuse kulud tasutakse vallaeelarvest ulatuses, mis jääb puudu teenuse taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslaste poolt teenuse finantseerimisest.

Avalduse hoolekandeteenuse eest tasumiseks saab esitada Halinga Vallavalitsuse sotsiaalametnikele, kelle poole saab pöörduda ka küsimuste tekkimisel.

Suunamist hooldamisele hoolekandeasutuses reguleerivad õigusaktid on

Автор: RIINI ÕIGE