Kandideerisinfo

09.08.17

Kandideerimisdokumentide näidised

Erakonnale:
Kandidaatide registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide ringkonnanimekirja näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide ülelinnalise nimekirja näidis Tallinnas (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)

Valimisliidule:
Seltsingulepingu näidis (valimisliidu moodustamiseks) (RTF vormingus)
Valimisliidu registreerimiseks esitamise teatise näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide ringkonnanimekirja näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide ülelinnalise nimekirja näidis Tallinnas (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)

Üksikkandidaadile:
Üksikkandidaadi registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise juhend 2017 (PDF)

Kandideerimine 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

 

 

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 10. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2017 selle valla või linna või ühinemisel moodustuva valla või linna territooriumil.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 16. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Erakond esitab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla või linna valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatise kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 5. septembril kell 18.00.

Kohalikel valimistel kautsjoni maksmise kohustust ei ole!

Hiljemalt 7. septembril kell 18.00 lõppeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.

Hiljemalt 10. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast (alates 11. septembrist) algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud.

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 2. oktoobril võib  valla või linna valimiskomisjon tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata isikud registreerida.

Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed ja asendusliikmed pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Ühe  kuu  jooksul  arvates  valimispäevast, so. hiljemalt 16. novembril, esitab erakond,  valimisliit  ja  üksikkandidaat  Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile valimiskampaania aruande.

Valimisliidule

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.

Varemalt 16. augustil ja hiljemalt 31. augustil esitatakse valimisliit valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks. Valimiskomisjon registreerib valimisliidu kolme päeva jooksul pärast registreerimiseks esitamist.

Varemalt 16. augustil ja hiljemalt 5. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks.

NB! 2013. a kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.

Üksikandidaadile

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.

Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Автор: RIINI ÕIGE