Vallavalitsuse koosseis

27.11.16

Vallavalitsuse tööd juhib vallavanem Ülle Vapper.

Halinga Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad  üks kord nädalas.

Halinga Vallavalitsuse kui täitevorgan on 5-liikmeline, koosseisu kuuluvad vallavanem  ja neli vallavalitsuse liiget:

Nimi Ametinimetus Telefon E-mail
Ülle Vapper vallavanem +372 44 73704, +372 5066654 ylle.v@halingavald.ee
Eve Lempu valitsuse liige +372 44 73706, +372 53092356 eve.l@halingavald.ee
Tiia Kallastu valitsuse liige +372 44 73707, +372 57450355 tiia.k@halingavald.ee
Anneli Kaljur valitsuse liige +372 44 73 709,+372 53284950 anneli.k@halingavald.ee
Tiit Talts valitsuse liige +372 44 73 708,+372 53078801 tiit.t@halingavald.ee

 

  1. vallavanem Ülle Vapper – üldjuhtimine, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, maavarad, loodus­hoid, haljastus- ja muinsuskaitseküsimused, esindamine, suhted avalikkusega, välissuhted,  korrakaitse, ehituskorraldus ja -järelevalve, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustuse ja kanalisatsiooni küsimused, ühistranspordi korraldus, muud tehnilised küsimused;
  2. vallavalitsuse liige Tiia Kallastu – üld-, huvi- ja alushariduse korraldamine,  õpilaste sõidusoodustuste korraldamine,  noorsootöö, kultuuri, spordi, vaba aja, huvitegevuse ja külaliikumise koordineerimine, sõprusvaldadega kultuurisidemete loomine ja arendamine, mittetulundus­tegevuse rahastamise korraldamine, aruandlus ja kontroll;
  3. vallavalitsuse liige Anneli Kaljur  – lastekaitse, tervishoiu, ravikindlustuse ja sotsiaalhoolekande korraldamine, erivajadustega inimeste küsimuste lahendamise korraldamine, vanurid, pensionärid, sotsiaalkorterid, tööhõive, muud humanitaarvaldkonna küsimused;
  4. vallavalitsuse liige Eve Lempu - vallaeelarve koostamine, analüüs, täitmise korraldamine ja kontroll; valla hallatavate asutuste eelarvete kooskõlastamine ja kontroll; asutuste tasulised teenused, omatulud; asutuste töö efektiivsus, finantsanalüüs, võrdlus teiste omavalitsustega; finantseerimislepingud ja nende täitmine; laenud ja teised finantskohustused, nende haldamine, rahavoogude juhtimine; valla osalusega äriühingu finantsanalüüs; majandusaasta ja jooksvad aruandlused;
  5. valitsuse liige Tiit Talts - arengukava, üldplaneeringu, detailplaneeringute koostamise, ümbervaatamise korraldamine ja täitmise jälgimine, vastavate töörühmade juhtimine; eelarve investeeringute ja arenguprojektide kavandamine, kaasfinantseerimise võimaluste otsimine, planeerimine; ettevõtluse ja turismi arengu küsimused, valla propageerimise küsimused, koostööküsimused.
Автор: RIINI ÕIGE