Vallavalitsuse alatised komisjonid

04.10.16
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Liikmed
Pereabikomisjon Anneli Kaljur Kerttu-Kaia Kesler (aseesimees), liikmed: Marina Simm, Tiia Kallastu, Külli Reisel
Riigihankekomisjon Tiit Talts Raigo Jaanuste (aseesimees), Ulvi Schär (sekretär), Ülle Vapper, Eve Lempu
Alaealiste komisjon Kerttu-Kaia Kesler Tiia Kallastu (aseesimees), Meeli Tasane (sekretär), Sirje Elvala, Tarvi Tasane, Anne Alus, Alar Abel
Kriisikomisjon Ülle Vapper Toivo Jõeäär (aseesimees) Riini Õige (sekretär), Tiit Talts, Tarvi Tasane, Margo Sai, Rita Reppo, Ain Kärner,  Mati Rosenstein, Gerda Mölder, Rain Reinson, Janek Pähkel
Ehituskomisjon Raigo Jaanuste aseesimees Tiit Talts, Jüri Kirt, Rita Reppo ja Eve Lempu

Pereabikomisjoni ülesandeks on sotsiaalhoolekande ülesannete täitmine, sotsiaaltoetuste määramine, erinevatele sotsiaalteenustele suunamine, eestkostetaotluste kinnitamine ja muu sotsiaalabi korraldamisele kaasaaitamine valla elanikele.

Riigihangetekomisjon kooskõlastab riigihanke hankedokumendid, kooskõlastab hankedokumentides tehtavad muudatused, kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni, kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele, võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

Alaealiste komisjon koordineerib vallas  alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd. Alaealiste komisjon määrab peale alaealise õiguserikkumise asja arutelu alaealisele alaealise mõjutusvahendite seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–8 ettenähtud mõjutusvahendeid või taotleb maakohtult luba alaealise mõjutusvahendite seaduse § 3 lõike 1 punktis 9 ettenähtud mõjutusvahendi kohaldamiseks.

Ehituskomisjoni ülesanded:

 1. valla munitsipaalobjektide ehitusprojektide läbivaatamine ja vajadusel ettepaneku tegemine ekspertiisi suunamiseks;
 2. ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste suhtes seisukoha võtmine;
 3. seisukoha võtmine ehituslubade kehtetuks tunnistamise ja peatamise vajaduse kohta;
 4. ehitiste ülevaatusel ilmsiks tulevate probleemide suhtes seisukoha võtmine;
 5. projekteerimistingimuste ning ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste koostamisel ja väljastamisel ilmsiks tulevate probleemide kohta seisukoha võtmine;
 6. planeeringute eskiislahenduste läbivaatamine ja nende kohta seisukoha andmine ning vajadusel ettepanekute esitamine nende lahenduste muutmiseks;
 7. esitatud planeeringute läbivaatamine ja vajadusel suunamine eksperthinnangu saamiseks;
 8. planeeringute avaliku väljapaneku tulemuste analüüs ning seisukohtade esitamine planeeringuvaidluste kohta;
 9. seisukoha andmine planeeringute kehtetuks tunnistamise kohta;
 10. olulise arhitektuurse või ruumilise mõjuga objektide ehitusprojektide läbivaatamine ja seisukoha esitamine vallavalitsusele;
 11.  vallaeelarvest finantseeritavate ehitustööde ning -teenuste tellimisel töövõtjate poolt esitatud pakkumiste hindamine;
 12. vallavalitsusele ettepaneku tegemine detailplaneeringu koostamisel lihtsustatud korra kasutamise kohta;
 13.  vallavalitsusele ettepaneku tegemine detailplaneeringu algatamise taotluse suhtes, kus näidatud planeeringuala suhtes on detailplaneering juba kehtestatud ning uue detailplaneeringuga kavandatakse kehtivat detailplaneeringut oluliselt muuta.

Kriisikomisjoni põhimäärus

Автор: RIINI ÕIGE