Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek

07.04.16

Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsusega  nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" tehti Halinga vallale ettepanek läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, eesmärgiga moodustada ettepaneku saanud kohaliku omavalitsuse üksuste põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus. Ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks tehti veel Are, Audru, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori ja Tõstamaa vallavolikogule ning Sindi linnavolikogule.

 

Eesti territoriaalse haldusjaotuse seaduse § 9 lg 2 kohaselt peab ettepaneku saanud volikogu esitama ettepaneku teinud volikogule kahe kuu jooksul ettepaneku saamisest arvates otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud.

Halinga Vallavolikogu tegi 06. aprilli 2016 otsusega nr 9 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" ettepaneku  Tõstamaa, Varbla, Koonga, Are, Vändra ja Tootsi  vallavolikogule ning Vändra alevivolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, eesmärgiga moodustada 2017. aasta kohalike omavalitsuse volikogude valimisteks üks omavalitsuslik haldusüksus.

Halinga Vallavolikogu otsustas:

1. mitte nõustuda Pärnu Linnavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega, eesmärgiga ettepaneku saanud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks.

2. Halinga Vallavolikogu on seisukohal, et

2.1. Pärnu linn ja  Halinga vald ei ole läbirääkimistel võrdsed partnerid. Vallad ja alevid on läbirääkimistel võrdsemal positsioonil, kuna on ühesugune hajaasustuslik spetsiifika seadustega pandud  ülesannete täitmisel. Halinga valla ja Pärnu linna vaheline senine koostöö praktiliselt puudub ning on juhusliku iseloomuga.

2.2.  on ebaõige pidada kahte paralleelset läbirääkimisprotsessi.

 

Halinga Vallavolikogu otsus

Автор: RIINI ÕIGE