Avalik üritus

24.04.17

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avalikku üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik. Avalikku üritust korraldav füüsiline isik on ise ürituse korraldaja. Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik, peab ta määrama füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja.

Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Halinga Vallavalitsuse loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse  koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil halinga@halingavald.ee.

Täiendavat infot saate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Taotlus kooskõlastatakse ürituse korraldaja poolt Lääne prefektuuris ja Lääne päästekeskuses.

Päästekeskus - Tarmo Voltein (komandopealik), telefon 5598 3548, e-post tarmo.voltein@rescue.ee

Lääne prefektuur - kooskõlastuse taotlus saata e-postile: laane@politsei.ee

Kui avalikul üritusel toimub ka avalikku lõkke tegemine, siis tuleb võtta kooskõlastus päästeametilt eraldi ka selle kohta.

Vajaliku info leiate siit.

Автор: ANDRUS PEETSON