Algatatud detailplaneeringud

25.10.17

Halinga Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 345 algatati Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistul detailplaneering. Kinnistu suurus on 1700 m2 (katastritunnus 18801:001:0541). Planeeringuala suurus on ca 3300 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistule anda ehitusõigus uue ühekorruselise kaubandushoone (ehitusaluse pinnaga ca 900 m2) ehitamiseks.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju juhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute läbiviimise vajadust.

Korraldusega on võimalik tutvuda Halinga Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Halinga valla dokumendiregistris. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Halinga valla veebilehel www.halingavald.ee.

Skeem.

 

Автор: RIINI ÕIGE