KIKi rahastatud projektid

19.02.15

Halinga valla laste keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi jäätmete taaskasutuse

Projekti eesmärgiks oli Halinga valla laste keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi jäätmete taaskasutuse. Õpikeskkonna mitmekesistamine, koos poola lastega looduslaagrites Poolas ja Eestis jäätmetest taaskasutatavate esemete valmistamine. Uute ideede saamine jäätmetest esemete valmistamiseks.
Juunis tegid õpilased eeltööd, otsiti jäätmete taaskasutamise võimalusi. Saadi teadmisi jäätmete liigiti kogumisest ja nende taaskasutamise võimalustest. Valmistati mõned esemed, mis viidi Poola looduslaagrisse.
Augusti alguses (4.-8. august 2014) toimus Eesti laste looduslaager Poolas Ostrow Mazowiecka omavalitsuses, kus osalesid kõikide valla koolide VI klassi lõpetanud õpilased. Tutvuti Poola prügi sorteerimise ja jäätmekäitlusega, korraldati mänge, võistlusi ja töötubasid. Töötubades valmistati jäätmetest taaskasutatavaid esemeid ning saadi teadmisi jäätmetekke vältimise ja vähendamise võimalustest.
Augusti teises pooles (18.-23. augustini) olid Poola lapsed looduslaagris Halinga vallas. Koos Eesti lastega käidi tutvumas jäätmekäitlusega saarel ja prügisorteerimisjaamas, külastati Mooste taaskasutuskeskust ja osaleti Pärnu Loodusmaja töötoas. Halinga valla taaskasutuskeskusest otsiti vajalikud jäätmed, mis said uuele elule äratatud rahvamajas toimunud taaskasutustöökojas ja töötubades.
Septembris tegid Halinga valla lapsed kokkuvõtteid jäätmete tekkest ja nende kasutamise võimalustest, valiti välja valminud esemed ja pandi kokku näitus ja seinaplakat, mida saab kasutada edasises õppetöös.

Erinevused ja ühisjooned Eesti ja Poola looduses õpilaste pilgu läbi

Projekti raames toimusid kaks looduslaagrit Poola ja Eesti lastele. Poola lapsed olid Halinga vallas looduslaagris 16.-21. juuli 2012. Laagri käigus reisiti AHHAA keskusesse ja tutvuti Eesti loodusega: külastati Tabasalu loodusrada, Tolkuse raba, Kabli linnujaama, Anelema karjääri ja Lavassaare turbaraba ning vaadati üle ka Eesti ja Halinga valla vaatamisväärsused. Söödi jahimajas valmisid kunstitööd looduslikest materjalidest. Õhtuti tehti kokkuvõtteid, mängiti ja sporditi.
Poolas toimunud looduslaager viidi läbi 6.-12. augustini 2012. Meie valla lapsed said uusi teadmisi metsakeskuses ja mägedes, uuriti Poolas kasvavaid taimi ja leiti ühisosa ja erinevusi. Vaatlustest ja tähelepanekutest valmis fotoraamat, kus on toodud ära erinevused ja ühisjooned Eesti ja Poola looduses õpilaste pilgu läbi.

Pärnu-Jaagupi alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine

Aastatel 2000-2003 uuendati Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) kaasrahastamisel veetorustikku, rajati täiendavalt tuletõrje veevõtuhüdrante, laiendati kanalisatsioonitorustikku ja rajati Pärnu maanteele sadevee kanalisatsioon. Tööde maksumus kokku oli neil aastatel 4,7 miljonit krooni. Liitudes ISPA projektiga, mis hõlmas üheksat omavalitsust, oli lootus poolelijäänud töid edasi teha. Osalejate poolt said vajalikud ettevalmistused tehtud ja Tehnilise Abi projekt ka kaasrahastati, kuid järgneva ehitusliku osa rahastamiseni ei jõutud, kuna Euroopa Liidu vastav rahastusperiood sai läbi. 2007. aastal alanud uude rahastusperioodi taotlus sellisel kujul enam ei sobinud ja osapooled otsustasid olemasoleval kujul projekti mitte jätkata.

2010. aasta sügisel alustati vallavalitsuse eestvõttel uue taotluse koostamist Euroopa Liidu Ühtekuluvusfondi (ÜF).

Libatse küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine

2006. aastal alustati veevarustussüsteemi uuendamist, mille käigus rajati täiendavalt üks madala horisondi puurkaev. Kuna olemasoleva sügava puuraugu vees on ülemäära fluori, siis kahe puurkaevu vee segamisel saaks tarbitav vesi normi piiresse. 2007.aastal rajati täiendavalt veel osa seni puuduvast ringtrassist, mis võimaldab vee ringvoolu ja tagab ka parema varustamise võimalike veekatkestuste korral. Samuti rajati uus joogiveepumpla. Tööde kogumaksumus 2,3 miljonit krooni, kaasrahastajana KIK. Majadevaheliste torustike vahetamiseks on eeltööna tehtud trasside ja maa-ala mõõdistustööd.

Vahenurme küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine

2006. aastal rajati uus joogiveepumpla. Kuna olemasoleva puurkaevu vesi sisaldas ülemäära fluori ja ei olnud võimalust lähedusse rajada madalat puurkaevu, kasutatakse vee töötlemist pöördosmoosi meetodil. See tähendab suure rõhu all vee läbipressimist vastavatest membraanidest, mille käigus eraldatakse fluor. Selline töötlusviis on küllaltki kulukas, kuid praegu paremat lahendust ka ei ole. See on üks väheseid reaalselt töötavaid seadmeid, mida kasutatakse terve asula vee töötlemiseks. Tööde maksumus oli 2 miljonit krooni, kaasrahastas KIK. 2009. aastal teostati vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise I etapp, mille käigus vahetati välja korrusmajade vahelised torustikud. Tööde maksumus 2,1 miljonit krooni, kaasrahastas KIK

Tõrdu küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

2009. aastal rekonstrueeriti Tõrdu küla reoveepuhasti. Tegemist on filterväljakute süsteemiga. Tööde maksumus 590 000 krooni, kaasrahastas KIK.

Pärnu-Jaagupi jäätmejaama rajamine

2007. aasta lõpus alustati endise katlamaja territooriumile jäätmejaama ehitamist. Vajadus selleks tulenes järjest rangemaks muutunud jäätmealastest nõuetest ning vajadusest igati soodustada jäätmete liigiti kogumist, kaasa arvatud ohtlikud jäätmed. Jäätmejaam valmis 2009. aastal ja läks maksma 4 miljonit krooni. Kaasrahastas KIK.

Toimetaja: ANDRUS PEETSON