Teed ja tänavad

27.11.16

Halinga valla teed ja tänavad

Halinga valla teedevõrk on küllaltki tihe, tagades ühenduse kõigi valla osadega. Teede kogupikkus on ca 400 km. Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, tänav ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee.

Riigi teed

Riigi teed on põhiliselt suuremaid asulaid omavahel ühendavad teed. Halinga valda läbiv suurim tee on Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee, tugimaanteedest on tähtsamad Pärnu-Jaagupi-Kergu tee, mille kaudu toimub ühendus Kaisma ja Järvakandi ning Vändra suunas ja Pärnu-Jaagupi-Kalli tee, mille kaudu on Halinga vallal väljapääs Pärnu-Lihula maanteele. Kokku on Halinga valla territooriumil 108 km riigimaanteid:

 • Tee nr  4 Tallinn-Pärnu-Ikla
 • Tee nr 19 103 Audru-Lavassaare-Vahenurme
 • Tee nr 19 201 Pärnu-Jaagupi-Kalli
 • Tee nr 19 202 Pärnu-Jaagupi-Kergu
 • Tee nr 19 206 Vee-Sõõrike
 • Tee nr 19 207 Pärnu-Jaagupi tee (alevis Pärnu mnt)
 • Tee nr 19 208 Salu-Kaelase
 • Tee nr 19 209 Libatse tee
 • Tee nr 19 210 Uduvere-Suigu-Nurme
 • Tee nr 19 211 Mõisaküla-Metsavere
 • Tee nr 19 216 Libatse-Langerma
 • Tee nr 19 217 Libatse-Enge
 • Tee nr 19 218 Halinga-Uduvere
 • Tee nr 20 175 Valgu-Libatse

Kohalikud teed

Kohalikud teed on ette nähtud kohaliku liikluse korraldamiseks ja väga tihti arvatakse ekslikult, et kõik väiksemad teed on valla omad. Tegelikult on enamus kohalikke teid eraomandis ja nendest on avalikuks kasutamiseks määratud umbes 14%. 1. jaanuar 2015 seisuga on kantud Halinga valla teedest teeregistrisse kokku 307 km teid, nendest:

 • avalikus kastamiseks määratud 72,5 km,
 • tänavad 13,1 km,
 • erateed ca 200 km,
 • metskonna teed 20,3 km.

Kergliiklusteed

Tänapäevase tiheda liikluse juures on kõige suurem oht liiklusõnnetusse sattuda jalakäijal ja jalgratturil. Seetõttu rajatakse võimalusel just spetsiaalselt neile liiklejatele mõeldud eraldi teed, millel nad saaksid ohutult liigelda.
On  rajatud kergliiklustee Pärnu-Jaagupi keskusest Halinga Keskuseni.

Rahastamise ootel on kergliiklustee Pärnu-Jaagupi bussijaamast alevi piirini, mille kohta on koostatud detaiplaneering ja tee ehitamiseks vajalik maa on omandamisel.

Teede suvine hooldamine (teede profileerimine, tolmutõrje, teeäärte korrastamine - niitmine ja võsast puhastamine)

Riigi teedel teostab hooldustöid AS Eesti Teed. Valla poolt teostatakse hooldustöid valla omandis olevatel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel. Tööde teostajad selgitatakse välja riigihanke tulemusel (senini  on tööde teostajaks AS Eesti Teed). 

Toimetaja: RIINI ÕIGE