Raieluba

27.11.16

Pärnu-Jaagupi alevi, Libatse ja Vahenurme küla tiheasustusalal kasvavate üksikpuude, välja arvatud metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude, raiumiseks tuleb taotleda Halinga Vallavalitsuselt raieluba. 

Üsikpuude raieloa andmise kord.

Raiumiseks on vajalik luba, kui puu rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm ning puul on selgelt määratav(ad) tüvi(tüved) ja võra.

Raieluba võib taotleda:
1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volikirja alusel;
2) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal, Halinga valla omandis oleval või hallataval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maa-aladel heakorratöid tegev ettevõtja või tema esindaja volikirja alusel.


Raieloa taotlus tuleb esitada Halinga Vallavalitsusele.


Toimetaja: RIINI ÕIGE