Volikogu eeskirjad ja korrad

25.09.17

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Halinga vallas

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja -teenuse määrad

Kõrgharidusega noorele pedagoogile toetuse maksmise kord

Üüri piirmäärade kehtestamine

Halinga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vahenurme Lasteaia-algkooli põhimäärus

Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus

Õpetajate töötasustamise alused

Halinga valla arengukava aastani 2021 (2025) vastuvõtmine

Are, Halinga ja Sauga valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2020

Müügipileti hinna kehtestamine

Halinga valla 2017. aasta eelarve

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Pärnu-Jaagupi Raamatukogu põhimäärus

Vahenurme Raamatukogu põhimäärus

Libatse Raamatukogu põhimäärus

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimäärus

Halinga valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Halinga vallas

Pädevuse delegeerimine

Halinga valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli põhimäärus

Halinga valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Halinga Vallavalitsuse palgajuhend

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Vallavara valitsemise kord

Halinga valla kohanimede määramise kord

 

Halinga vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ning volikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine

Halinga valla kalmisturegistri põhimäärus

Pädevuse delegeerimine

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Halinga valla põhimäärus

Halinga Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise kord

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele ja oskustele

Maamaksumäära kehtestamine

Halinga valla jäätmehoolduseeskiri

Halinga valla üldplaneeringu kehtestamine

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Halinga valla kalmistu kasutamise eeskiri

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord

Lumetõrje teostamine Halinga vallas

Halinga valla heakorrakonkursi juhend

Halinga valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Halinga valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu kinnitamine

Volikogu töökord

Valla hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus

Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kord

Noorte projektlaagri pidamise kord

Valla eelarvest huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus

Halinga valla ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord

Halinga valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Halinga valla jäätmevaldajate registri asutamine

Otsustusõiguse delegeerimine

Reklaami paigaldamise kord

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri

Valitsuse töökord, komisjonide moodustamise alused ja nende tegevuse alused

Üksikpuude raieloa andmise kord

Küla(alevi)vanema statuut

Tänavakaubanduse korra ning kauba või teenuse müügi korra kinnitamine avalikul üritusel

Tänavanimede määramine

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE