Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

11/30/16

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

Hooldajatoetust määratakse ja makstakse isikule taotluse alusel, kes on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra  § 41 lg 4 alusel määratud hooldajaks puudega isikule.

Hooldajatoetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise perioodiks.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.

Halinga Vallavalitsus maksab sügava puudega isiku hooldajale 35 € kuus.

 

Täisealise isiku hooldus

Teenuse eesmärk ja sisu

Vallavalitsus seab hoolduse ja määrab hooldaja sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldust teostab hooldatava nõusolekul vallavalitsuse poolt määratud isik.

Hoolduse seadmisel määrab vallavalitsus kindlaks hooldaja ülesanded.

Teenuse taotlemine ja osutamine (§ 41)

Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik vallavalitsusele koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi otsusega puude raskusastme kohta.

Taotluse hooldaja määramiseks esitavad hooldust vajav isik ja potentsiaalne hooldaja ühiselt vallavalitsusele. Potentsiaalne hooldaja esitab koos taotlusega isikut tõendava dokumendi.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi vallavalitsuse sotsiaalametnik hiljemalt kaheksa tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. Hooldusvajaduse hindamisel teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldust vajava isiku abivajaduse.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse taotluse esitamise päevast, kuid mitte varem kui hoolduse seadmisele õiguse tekkimise päevast.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt:

  • tähtajaliselt määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni;
  • tähtajatult määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel kaheks aastaks.

Hooldajaks määratud isikul on õigus taotleda hooldajatoetust vastavalt  sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra § 75 sätestatule.

Hoolduse mitteseadmine ja hooldaja mittemääramine

Hooldust ei seata isiku üle, kellele on määratud keskmine või raske puue või kellel puudub pidev abi- ja hooldusvajadus vaimse või kehalise puude tõttu oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldust ei seata isikule, kellele osutatakse muud abi või sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema hooldusvajaduse rahuldamise.

Hooldajaks ei määrata isikut, kes ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega (isiku tervis, elukoha kaugus või töökorraldus ei võimalda hooldust vajava isiku hooldusvajadust rahuldada jne).

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse järgmistel juhtudel:

  • hooldatava või hooldaja taotluse alusel;
  • hooldatava üldhooldusteenusele või haiglaravile asumisel;
  • hooldatava või hooldaja surma korral;
  • hooldatava hooldusvajadus on ära langenud;
  • hooldaja ei suuda täita hooldajale määratud ülesandeid;
  • hooldatav asub elama teise omavalitsusse;
  • hooldatavale määratakse keskmine või raske puue.

Hooldatav või hooldaja on kohustatud vallavalitsust teavitama eelpool nimetatud   juhtudest hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

Hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist reguleerivad õigusaktid on:

Author: RIINI ÕIGE