Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

11/30/16

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Hooldajatoetus määratakse ja makstakse lapse hooldamise tõttu mittetöötavale lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 •  taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 • otsus puude raskusastme määramise kohta;
 •  eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole lapsevanem;
 • teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta.

Vallavalitsuse sotsiaalametnik hindab puudega lapse kõrvalabi vajaduse määra kaheksa tööpäeva jooksul toetuse õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest või asjaolu saabumisest arvates.

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt lapse puude raskusastme lõppemiseni.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.

Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalametnikku asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

Hooldajatoetust makstakse:

 • 3-16-aastase keskmise ja raske puudega lapse vanemale 75 protsenti hooldajatoetuste määrast (39 eurot);
 • 3-16-aastase sügava puudega lapse lapse vanemale 100 protsenti hooldajatoetuste määrast (52 eurot).

Hooldajatoetuse mittemääramine

Hooldajatoetust ei määrata:

 • taotlejale, kes ei tööta alla 3-aastase lapse hooldamise tõttu;
 • kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:

 • toetuse saaja tööle asumisel;
 • toetuse saaja elama asumisel teise omavalitsusse;
 • hoolduse korraldamisel muul viisil;
 • puudega lapse 16-aastaseks saamisel.

Hooldajatoetuse maksmist puudega lapse hooldajale reguleerib:

Author: RIINI ÕIGE