Sissetulekust sõltuvad toetused

4/14/16
Halinga Vallavalitsuse poolt makstavad sissetulekust sõltuvad toetused on:

Kütte ostmise toetus

Toetust saab taotleda isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.
Toetust kütte (küttepuud, brikett jms) ostmiseks makstakse üldjuhul üks kord aastas. Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 500 eurot aastas isiku või perekonna kohta.

Ravimite ja abivahendite ostmise toetus

Toetust saab taotleda isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.
Toetuse määramisel arvestatakse puudega isikule riigi poolt makstavat lapse ja täiskasvanu sotsiaaltoetuse olemasolu.

Toitlustamise toetus õppeasutuses toimetulekuraskustes peredele

Toetust saab taotleda isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.
Toetuse taotlus tuleb esitada vallavalitsusele toetuse kasutamiseks mõeldud eelneva kuu 20. kuupäevaks.
Toetus kantakse toitlustamise teenuse osutaja arvelduskontole vastavalt tegelikele kuludele.
Toetus määratakse vastavalt teenuse saaja vajadusele kuni kuueks kuuks.

Transporditoetus

Toetust võib taotleda isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.
Toetust eraldatakse sõidukulude eest tasumiseks tervishoiuteenuste ja muude sotsiaalteenuste saamiseks.

Toetus sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks

Toetust sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks makstakse toimetulekuraskustes isikule või tema pereliikmetele, juhul kui teenuste eest tasumine, arvestades isiku või perekonna sissetulekuid, ohustab isiku või perekonna igapäevast toimetulekut, kusjuures isiku või perekonna sissetulek võib ületada kahekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri peale eluasemekulude mahaarvamist.
Toetust saab taotleda tervishoiuteenuse (voodipäevatasu, visiiditasu jms) kulude kompenseerimiseks, hambaravi kompenseerimiseks, puuetega inimestele muude sotsiaalteenuste (päevakeskuse teenus, huvitegevus jms) kasutamise eest tasumiseks jms.
Toetuse määramisel arvestatakse riigi poolt makstavat puudega lapse ja puudega isiku sotsiaaltoetuse olemasolu.

Puudega inimese toetus

Puudega inimese toetust saab taotleda isik, kellele on määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puue ning sellest tulenevate lisakulude tasumine seab ohtu igapäevase toimetuleku. Lisakuludeks loetakse kulutusi ravimitele, abivahenditele, eluaseme kohandamisele, transpordile, hooldusele jms.
Puudega inimese toetust saab taotleda ka puudega last kasvatav isik, kui lapsele on määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusaste ning sellest tulenevate lisakulude tasumine seab ohtu igapäevase toimetuleku.
Toetuse määramisel arvestatakse puudega isikule riigi poolt makstavat lapse ja täiskasvanu sotsiaaltoetuse olemasolu.
Toetuse määramiseks võib vallavalitsus kasutada riigieelarvest eraldatavat sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetust.

Muudel juhtudel eraldatav toetus

Toetus määratakse ja makstakse toimetulekuraskustes isiku või perekonna toimetuleku toetamiseks järgmistel juhtudel: 
  • toetus lastega peredele koolivahendite ja riiete ostmiseks, laagrite ja ekskursioonide eest tasumiseks ning muudel ettenägematutel juhtudel;
  • toetus puudega lapsega perele lapse erivajadusest tulenevate kulude eest tasumiseks
  • toetus eluruumi parenduste tegemiseks
  • oetus eluasemekulude tasumiseks
  • toetus muudeks eelpool nimetamata toetusteks, mis parandavad isiku või perekonna igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti.
Author: ANDRUS PEETSON