Laste asenduskoduteenus

11/30/16

Vastavalt lastekaitse seadusele on orvul või vanemliku hoolitsuseta lapsel õigus täielikule riiklikule ülalpidamisele kuni 18-aastaseks saamiseni. Riigieelarvest hüvitatakse ka 18-aastase või vanema lapse ülalpidamiskulud hoolekandeasutuses kui ta õpib päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või rakenduskõrgharidusõppe rakenduskõrgkoolis või bakalaureuseõppes ülikoolis õppekavajärgse nominaalse õppeaja jooksul.

Orvuks või vanemliku hoolitsuseta lapseks loetakse last:

 1. kelle vanem on surnud, tunnistatud teadmata kadunuks või piiratud teovõimega isikuks;
 2. kelle vanemalt on ära võetud vanemlikud õigused või laps on kohtuotsusega vanemalt ära võetud vanema õiguste äravõtmiseta;
 3. kelle vanem kannab karistust kinnipidamisasutuses;
 4. kes on paigutatud hoolekandeasutusse enne 01.01.1995.

Lapse võib paigutada riiklikule asenduskoduteenusele ka enne vanema õiguste äravõtmise või lapse perekonnast eraldamise, vanema teadmata kadunuks või piiratud teovõimega isikuks tunnistamise kohtuotsuse tegemist, kui lapse vanema kohta on esitatud või esitatakse materjalid kohtusse 10 päeva jooksul arvates lapse perekonnast eraldamise päevast.

Teenusele suunamine

Kohalikus omavalitsuse ülesanne on korraldada sellist hoolekannet, milles on kesksel kohal laps ja tema vajadused. Omavalitsusel on kõige lihtsam välja töötada ja pakkuda konkreetsest lapsest ning teda ümbritsevast keskkonnast lähtuvaid teenuseid ja toetusi. Samuti saab kohalik omavalitsus toetada lapse jäämist oma perekonda, mis on tema jaoks parim kasvukeskkond.

Lapse elukohajärgne omavalitsus valib lapsele sobiva asenduskoduteenuse osutaja ja esitab seejärel taotluse asenduskoduteenuse rahastamiseks lapse elukohajärgse maakonna maavanemale. Omavalitsus kogub kokku lapse asenduskodusse suunamiseks vajalikud dokumendid - lapse toimiku koos valla- või linnavalitsuse taotlusega lapse teenusele paigutamiseks ja annab need üle asenduskoduteenuse osutajale.

Pärast seda, kui on kinnitatud lapse asenduskodusse suunamise õigustatus, sõlmivad lapse elukohajärgne maavanem, lapse elukohajärgne omavalitsus ja asenduskoduteenuse osutaja halduslepingu.

Lepingu pikendamisel, muutmisel või lõpetamisel tuleb arvestada lapse seadusliku esindaja nõusolekut ja vähemalt 10-aastase lapse arvamust ning noorema lapse arvamust, kui tema areng seda võimaldab. Lepingu muutmine või lõpetamine peab toimuma lapse huvides.

Alates 1. jaanuarist 2008 tuleb lapse elukohajärgsel omavalitsusel koostada igale lapsele halduslepingu lisana juhtumiplaan. Juhtumiplaan koosneb lapse abivajaduse hinnangust ja tema probleemide lahendamise tegevuskavast. Juhtumiplaani täiendatakse vähemalt kord aastas vastavalt asenduskoduteenuse osutaja ettepanekutele.
Selleks, et lapse elukohajärgne omavalitsus oleks paremini kursis asenduskodus viibiva lapse käekäiguga, on omavalitsusel kohustus külastada last vähemalt kaks korda aastas, et tutvuda lapse arenguga ja hinnata tema heaolu.

Vajalikud dokumendid

 • Teenusele paigutamiseks esitatakse maavalitsusele järgmised dokumendid:
  sünnitunnistuse koopia või meditsiiniline otsus lapse vanuse kohta;
  tervisekaart;
  lapse foto;
 • kooliealise lapse kohta haridusdokument;
 • (koopiad dokumentidest lapse vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus, elukohatõend, tõend kodakondsuse kohta, elamisluba jne);
 • andmed lapse õdede ja vendade ning teiste lähedaste inimeste kohta;
  lapse iseloomustus lasteaiast või koolist;
 • (perekonna üldiseloomustus, mis kajastab laste ja vanemate vahelisi suhteid, perekonna materiaalset seisu ja muud sellele perekonnale iseloomulikku;
  andmed vara ja selle hooldaja kohta.

Laste riikliku hoolekandeteenuse rahastamine

Laste riikliku asenduskoduteenuse kulud kaetakse riigieelarvest. Lähtuvalt sotsiaalministri poolt kehtestatud iga-aastasest laste asenduskoduteenuse osutamise ja hüvitamise korrast jaotatakse vastavad summad maavalitsuste vahel. Lapse ülalpidamiskulu eest tagab asenduskoduteenuse osutaja lapse põhivajaduste rahuldamise (toit, riided, ravimid, abivahendid, õppevahendid jne) ning asutuse eksisteerimise (töötajate palgad, kommunaalkulud, koolitus jne).

Asenduskoduteenuse ja lapsehoiuteenuse pakkuja Pärnu maakonnas:
Pärnu Lasteküla
Oja 97, 80040 Pärnu
Tel. 444 0094

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine

Author: RIINI ÕIGE