Sotsiaalhoolekanne

11/27/16

2016. a jõustus sotsiaalseadustiku üldosa seadus ja sotsiaalhoolekande seadus, mille kohaselt on sotsiaalkaitse eesmärgiks toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaalhoolekandelist abi antakse toetuste, teenuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise kaudu.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted abi andmisel:

 • Lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 • Eelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 • Nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
 • Lähtutakse abimeetme rakendamisel tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 • Kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid;
 • Tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

Halinga Vallavalitsuses teostavad sotsiaaltööd:

 • sotsiaalnõunik, ametikoha põhieesmärk on valla sotsiaaltöö korraldamine,
 • sotsiaaltööalase arengustrateegia väljatöötamine, projektitöö teostamine, töö töötute ning tööotsijatega.
 • sotsiaaltöötaja, kelle peamiseks töövaldkonnaks on eakate ja puuetega

inimeste hoolekande korraldamine:

 • lastekaitsespetsialist, kelle ametikoha põhieesmärk on jälgida laste õigusi
 • kaitsvate seaduste täitmist, soodustada perede toimetulekut ning teostada lastekaitsetööd.

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused on:

Author: RIINI ÕIGE