Veemajandus

3/21/16

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon on Pärnu-Jaagupi alevis, Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külas. Suurim reoveepuhasti koos reoveesette komposteerimisväljakuga asub Pärnu-Jaagupi alevis. Libatse ja Vahenurme külas on ühisveevärk ja -kanalisatsioon keskasulas, samas asuvad ka reoveepuhastid. Vahenurme vee- ja kanalisatsioonitrassid uuendati korrusmajade piirkonnas 2009. aastal. Libatse vee- ja kanalisatsioonitrassid vajavad uuendamist. Tõrdu küla reoveepuhasti rekonstrueeriti 2009, uus puurkaev-pumpla rajati 2011 ning suurem osa joogiveetorustikust rekonstrueeriti 2014. aastal.

Kvaliteetse joogivee tootmist vallas raskendab üleliigse fluori olemasolu põhjavee sügavamates kihtides. Selle vähendamiseks kasutatakse Vahenurme pumplas pöördosmoos seadet (vee töötlemiseks) ning Libatses kahe veekihi vee segamist. Sama meetodit rakendatakse ka Pärnu-Jaagupis.

2010. aastal koostati vallavalitsuse eestvedamisel taotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) Pärnu-Jaagupi veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks, mis sai positiivse rahastuse. Investeeringu suurus oli 4 585 962 eurot. Projekti ca 20% oma- ja kaasfinantseerimiseks on võtnud laenu nii vald kui AS Mako. Ehitustööd lõpetati 2013. aastal. Valmis uus veetöötlusjaam, uus reoveepuhasti koos komposteerimisväljakuga, vahetati välja ligikaudu 4/5 amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning laiendati ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga haaratud ala. Kogu vee- ja kanalisatsioonimajandust haldab AS Mako.

Uus Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027 kinnitati 2014. aasta lõpus. Lähtuvalt olemasoleva olukorra analüüsist on kavas kirjeldatud  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni edaspidi planeeritavaid arendustegevusi. Need on jagatud lühiajaliseks (aastatel 2015-2019) ja pikaajaliseks (aastatel 2019-2027) perspektiiviks. Kava realiseerimine sõltub aga väga paljudest, eeskätt majanduslikest ja sotsiaal-majanduslikest mõjutustest. Pärnu-Jaagupi alevis on planeeritud lõpetada amortiseerunud torustike vahetamine, Libatses ja Vahenurmes lisaks torustike vahetamisele ka reoveepuhastite rekonstrueerimine.

Alates 2013. aastast osaleb Halinga vald hajaasustuse programmis. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Hajaasustuse programmi rahastatakse riigieelarvest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlbulikest kuludest. 66,67% projekti maksumusest rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest võrdsetes osades.

 

 

Author: RIINI ÕIGE