Kommunaalteenuste hinnad

11/27/16

 

Kommunaalteenuste hinnakiri

Veemajandusega tegeleb AS Mako.

 

Hind ilma käibemaksuta

Hind koos käibemaksuga

Ühisveevärgist müüdav vesi

1,08 eurot/m3

1,30 eurot/m3

Reovee vastuvõtt ja ärajuhtimine

1,92 eurot/m3

2,30 eurot/m3

Vee ja heitvee hind kokku

3,00 eurot/m3

3,60 eurot/m3

 

Üüri piirmäär Halinga valla munitsipaalelamispindadel

1,50 eurot/m2

Sotsiaaleluruumide üüri piirmäär

0,50 eurot/m2

 

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Are, Halinga ja Sauga valdades

Sotsiaaleluruumi taotlemine

Kohalik omavalitsus annab eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks.
Sotsiaalpinna andmise ja kasutamise korra kehtestab vallavolikogu.

Isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Halinga vallas on üks sotsiaalmaja, mis asub Vahenurme külas. Sotsiaalmajas on kaheksa korterit.

Eluasemeteenuste korraldamist reguleerivad õigusaktid on:


Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Halinga vallas  

 

Munitsipaalkorteri taotlemine

Munitsipaalkorter  on Halinga valla munitsipaalomandis olev alaliseks elamiseks kasutatav eluruum, mida Halinga Vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalkorteriks.
 
Korter antakse üürile eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavale, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavale isikule, kelle üle peab arvestust elamumajandusega tegelev ametnik.
Korter antakse eelisjärjekorras üürile eelkõige Halinga vallas töötavatele pedagoogidele, kes ei oma eluruumi või selle kasutusõigust.
Vabade korterite olemasolul ja tingimusel, et korterile ei ole eelpool nimetatud üürile taotlejaid, on õigus kortereid üürile anda ka teistele isikutele.
 
Author: RIINI ÕIGE