Jäätmemajandus

12/1/16

Jäätmed on mis tahes („Jäätmeseaduse" § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv) vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Seaduse mõistes äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele võtmisest või kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik.

Põhilised jäätmetega seotud küsimusi reguleerivad seadused on jäätmeseadus ja pakendiseadus. Olmejäätmete sorteerimist reguleerib keskkonaministri määrus „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused"

Mõisted

Olmejäätmed  - kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Alates 2008. aasta 1. jaanuarist kehtib sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise keeld kõikidele prügilatele.

Ohtlikud jäätmed - on jäätmed, mis võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Millised on need kahjulikud toimed, mille alusel loetakse jäätmed ohtlikuks, võib lugeda jäätmeseaduse paragrahvist 8.

Biolagunevad jäätmed - Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed (nt toidujäätmed, paber). Prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla:

 1. üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist;
 2. üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist;
 3. üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist.

Vaata lisaks http://tarbitoitutargalt.ee/.

Püsijäätmed - tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas pidades.

Tavajäätmed - Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.

Probleemtoode - toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete hulka kuuluvad:

 • patareid ja akud;
 • mootorsõidukid ja nende osad;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;
 • rehvid;
 • põllumajandusplast.

Tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise.

Tootja teeb müügikohtade kaudu elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale kättesaadavaks teabe tagastamiskohtadest (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet).

Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme. Tootja on kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmete turustajalt elektroonikaromud tasuta vastu võtma.

Pakend - mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted. Pakendimaterjali liigid on järgmised:

 • klaas;
 • plastik;
 • paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong;
 • metall;
 • puit;
 • muu materjal.

Pakendijäätmed -  mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis on jäätmed „Jäätmeseaduse" § 2 tähenduses, välja arvatud tootmisjäägid.

Tagatisraha - pakendile määratud pant, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest. Tasutud tagatisraha tagastatakse, kui lõppkasutaja või tarbija viib mõistlikus koguses pakendi, millele on kehtestatud tagatisraha, kauba müügikohta või selle vahetus läheduses selleks ettenähtud kohta. 

Vaata ka:

E-teenused:

Author: ANDRUS PEETSON