2/4/15

Surma registreerimiseks avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses isiklikult kohale tulles. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada

Võimalusel tuleb esitada surnu abielu tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka teisi surmaregistreerimiseks vajaminevaid dokumente.

Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendava dokumendi (nt isikutunnistus, Eesti kodaniku pass, välismaalase pass jm) edastab perekonnaseisuametnik kas Politsei- ja Piirivalveametile või Välisministeeriumile.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles või nendesse keeltesse tõlgitud. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Surmakande aluseks olev välisriigi dokument (nt meditsiinitõend) peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Avaldajal tuleb arvestada, et kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetavatud (nt puudub või on vale surmaaeg, surmakoht, isikukood, puuduvad või on loetamatud teatise koostaja andmed), mille tõttu isikut ei ole võimalik tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument korrektselt vormistada.

Surma registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea. Surma tõendamiseks väljastatakse tasuta paberil surmatõend.

Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maavalitsusele või Tallinna Perekonnaseisuasutusele.

Perekonnaseisuametnikud:
Riini Õige, vallasekretär, telefon 44 73 700
või tema asendaja
Ulvi Schär, registripidaja, telefon 44 73 702

Vastuvõtuajad:
Esmaspäev         9.00-12.00-13.00-16.00
Kolmapäev          9.00-12.00-13.00-18.00
Reede                  9.00-12.00-13.00-16.00

Väljastatavad dokumendid

Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Esmane surmatõend väljastatakse avaldajale vahetult pärast surmakande tegemist. Erandina võib esmase tõendi väljastada kuni  14 päeva jooksul kande tegemisest arvates. Esmane tõend väljastatakse tasuta. Korduv tõend väljastatakse tasu eest perekonnasündmuse tõendi väljastamise avalduse alusel.

Surmakande koostanud perekonnaseisuametnik võtab ära surnu passi.

Matusetoetus Halinga  vallas. Matusetoetuseks makstakse matuse korraldajale  100 eurot rahvastikuregistri andmetel Halinga valda registreeritud isiku surmatõendi alusel.

Matusetoetuse taotlus

Author: RIINI ÕIGE