Alaealiste komisjon

11/27/16

Halinga Vallavalitsuse alaealiste komisjon on alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon, et aidata kaasa ja koordineerida Halinga vallas alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd. Komisjoni üheks peamiseks ülesandeks on alaealistele õigusrikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelvalvetuse ning õigusrikkumisi soodustavate tegurite vähendamine.

Komisjon juhindub oma töös Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1998.a määrusest nr 207 „Alaealiste komisjonide põhimäärus". Komisjoni koosseis on seitsmeliikmeline, kuhu kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste kogemustega isikud, samuti politsei esindajad.  Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Alaealiste komisjonide tööd korraldab komisjoni sekretär, kelle tööülesanded on sätestatud eeltoodud määruses.

Alaealiste komisjon võib kohaldada alaealisele järgmisi mõjutusvahendeid

 1. hoiatus; 
 2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid (põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste eraldi klassi, pikapäevarühma suunamine) 
 3. vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde; 
 4. lepitamine;
 5. kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus; 
 6. üldkasulik töö; 
 7. käendus; 
 8. noorte- või sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemine; 
 9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

Alaealiste komisjonile taotluse esitamine

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, kooli esindaja, politseiametnik, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.
Taotluse vormistamisel palume silmas pidada, et vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse § 14 võib taotluse alaealise õiguserikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjonis esitada:
seaduse § 1 lg 2 p 1 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik
§ 1 lg 2 p 2 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik
§ 1 lg 2 p 3 nimetatud õigusrikkumiste osas kohus
§ 1 lg 2 p 4 nimetatud õigusrikkumiste osas kohus
§ 1 lg 3 p 1 nimetatud õigusrikkumiste osas sotsiaal- või lastekaitseametnik, kooli esindaja, alaealise seaduslik esindaja
§ 1 lg 3 p 2 nimetatud õigusrikkumiste osas politseiametnik

Taotlusele tuleb lisada

 • alaealise iseloomustus 
 • sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta 
 • võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed eelnevate rakendatud meetmete kohta.

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

Halinga Vallavalitsuse alaealiste komisjoni liikmed

 • Esimees Kerttu-Kaia Kesler
 • Aseesimees Tiia Kallastu 
 • Sekretär Meeli Tasane (Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi õppealajuhataja, tel 449 7155, e-post meeli.t@halingavald.ee)
 • Alar Abel
 • Sirje Elvala
 • Anne Alus
 • Tarvi Tasane

Dokumendid

Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2012-2014
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2013-2015
Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2014-2016

Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2015-2017

Halinga valla alaealiste komisjoni kriminaalpreventatiivse tegevuse arengukava 2016-2018

Author: RIINI ÕIGE