Videojälgimine

4/14/16

Info videojälgimise kohta:

1) Kaamera kasutamise eesmärk

Pärnu-Jaagupi Bussijaama hoone ja selle lähiümbruse avaliku korra tagamine. Koolikiusamise vähendamine (õpilaste transport).

2) Kaamera kasutamise õiguslik alus

Jälgimisseadme kasutamine vara kaitseks (IKS § 14 lg 3)

3) Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus

Ühest SD lahutusega kaamerast koosnev salvestussüsteem.

4) Kellele salvestis võidakse edastada

Politsei

5) Kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele

Vallavalitsuse IT-spetsialist

6) Kaua salvestisi säilitatakse

Vähemalt 1 kuu, kuid mitte kauem kui 6 kuud

7) Mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid

Seadmetele füüsiline juurdepääs piiratud, andmeside piiratud IP-põhiselt kasutajanime/parooliga, kasutamine logitakse

8) Kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega

Saates (digitaalselt) allkirjastatud taotluse vallavalitsusele, kus on märgitud kaamera vaatevälja jäämise aeg/ajad. Vallavalitsus võib keelduda andmete väljastamisest, kui aeg või ajavahemikud on määramata või väga pikkade vahemikega (üle 30 minuti). Salvestatud videomaterjali ettevalmistamine (teiste isikute pildilt eemaldamine/loetamatuks muutmine) on väga ressursinõudlik.

9) Delikaatsete isikuandmete töötleja puhul ka viide registreeringule Andmekaitse Inspektsioonis https://diatregister.just.ee/Ankeet/Dokument/6814?dokumentId=a1318f0f9f774d488b03e04d455f1e6e

Author: RIINI ÕIGE