11/27/16

Kaeveluba

Halinga valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde tegemist Halinga valla haldusterritooriumil. Eeskirja sätteid ei kohaldata:

 • kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel v.a juhul, kui on tegemist kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga;
 • kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnovõrkude ja -rajatiste püstitamisel või remonttöödel;

Eeskirja paragrahvide 33-38 sätteid ei kohaldata kaevetöödel, mis on tingitud tee ehituse ja -rekonstrueerimistöödest.

Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:

 • sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 • kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet
 • mis on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega;

Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele, millele lisatakse:

 • tehnorajatuse ehitusprojekt;
 • vallavalitsuse ehitusspetsialisti poolt määratud vajalikud kooskõlastused;
 • tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja kinnisvara omanikuga sõlmitud notariaalne leping.

Vallavalitsusel on kaevetööde loa väljastamisel õigus seada lisatingimusi, sealhulgas:

 • määrata kaevetööde tegijale töö alustamise ja lõpetamise tähtaeg, millest kaevetööde tegija on kohustatud kinni pidama;
 • muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- ja/või heakorratöödest;
 • nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;
 • nõuda liikluse ümberkorraldamist ja ümbersõidutee rajamist;
 • nõuda mahamärkimise teostamist vastavat õigust omava isiku poolt kinnitatud projekti alusel;
 •  otsustada teostusmõõdistamise vajaduse üle.

Vallavalitsus väljastab kaeveloa 7 tööpäeva jooksul, arvates kaevetööde tegija poolt nõuetele vastava taotluse esitamise päevast.

Author: RIINI ÕIGE